top of page
KORONAVIRUS (VERSÃO EM MACUXI) - SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS

   Baixe aqui   

Roberta Martins Nogueira; Fabiana Cristina Donofrio; Evaldo Martins Pires; Roberta Vieira de Morais Bronzoni; Leticiane Munhoz Socreppa. Tradução: Vítor Francisco Juvêncio. Supervisão: Ananda Machado; Fabíola Christian Alemida de Carvalho

2020

Disponível também em: https://www.mtciencia.com.br/pequenos-cientistas/

KORONAVIRUS (VERSÃO EM MACUXI) - SÉRIE PEQUENOS CIENTISTAS

Seeni' karta Ximonkon Piya'yami nempa'ka'pi miri Universidade Mato Grosso pon moroopai Campus Universitario Sinop ponkon rakkri xima.

Seeni' kartaapo Piya'yami ya teneepu'tikon menukasa' miri moriipe itektonkon rakkri moreyami' ya ipu'tito'pe moroopai to' senuwaato'pe tepaatakon tera'mai teeko'manto'konta'.

Ptaa tera'masen hin pi to' senkama'pi miri moreyami ya o'ma'kon rikkii pata poronkon ipu'tito'pe kai'ma. To' serukon, to' e'to moroopai o'non ye'kape pran tito'ya moroopai to' yepi niri.

bottom of page